Vedtægter

  1. Selskabets navn er Selskabet for Fremtidsforskning. Selskabets website er ’fremtidsforskning.dk’. Selskabets hjemsted er København, Danmark.
  2. Det er Selskabets formål at fremme dialogen mellem dels forskningssteder og det øvrige samfund, dels deltagerne i Selskabets aktiviteter, således at Selskabet bidrager til en voksende forståelse af muligheder og grænser for at vælge fremtid og involverer flest muligt i formulering af egne og samfundets fremtider som led i beslutninger vedrørende disse muligheder.Stk. 2. Selskabet opfylder sit formål gennem oplysningsvirksomhed og deltagelse i formulering af fremtidsvalg. Denne virksomhed omfatter bl.a. oplysning om fremtidsforskningens metoder, resultater og praksis såvel som bistand til at udnytte resultater og hjælpemidler.Stk. 3. Selskabet kan udfolde sin virksomhed gennem møder, foredrag, kurser og konferencer, studiekredse og arbejdsgrupper, publikationer og bidrag til dag- og fagpresse samt gennem medlemmernes deltagelse i vurderinger af forskningsbehov og -resultater.
  3. Selskabet er åbent for enhver, der ønsker at fremme selskabets formål, og som ved betaling af et årligt (medlems-)kontingent bidrager til selskabets virksomhed. Såvel enkeltpersoner som foreninger, institutioner og virksomheder kan indmelde sig i selskabet.Stk. 2. Medlemskontingent fastlægges for ét år ad gangen af selskabets forretningsudvalg. Medlemmer, som ikke betaler kontingent inden udgangen af et år, kan af forretningsudvalget slettes af medlemslisten.Stk. 3. Medlemmer af selskabet modtager selskabets tidsskrift, ’Futuriblerne’, og har herudover fri adgang til den dertil hørende artikelbase på selskabets website. Ligeledes modtager medlemmerne eventuelle andre publikationer, som selskabet udgiver.
  4. Selskabet ledes af et forretningsudvalg på indtil 10 medlemmer. Forretningsudvalget er selvsupplerende. Stk. 2. Forretningsudvalget vælger af sin midte en formand og fastlægger sin forretningsorden. Valg af formand er gældende for ét år ad gangen.Stk. 3. Forretningsudvalget træffer beslutning på møder, som indkaldes af formanden i overensstemmelse med udvalgets mødeplan eller i øvrigt efter udvalgets beslutning.Stk. 4. Ekstraordinært møde kan til enhver tid indkaldes af formanden, eller når mindst to af udvalgets medlemmer fremsætter ønske herom.Stk. 5. Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af udvalgets medlemmer er til stede ved et møde. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal.
  5. Forretningsudvalget varetager den økonomiske ledelse af Selskabets anliggender og råder over Selskabets midler. Selskabet tegnes økonomisk af formanden i forbindelse med generalsekretæren eller et andet medlem af forretningsudvalget. Principielle afgørelser og større økonomiske forpligtelser skal vedtages på møde i forretningsudvalget.Stk. 2. Forretningsudvalget er ansvarligt for selskabets regnskabsførelse. Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet skal i den af forretningsudvalget godkendte form revideres af selskabets revisor. Selskabets revisor vælges af og blandt forretningsudvalgets medlemmer. Revisorpåtegnet regnskab skal foreligge senest 8 dage før udvalgets første møde i det nye regnskabsår. Regnskabet underskrives af formanden og selskabets generalsekretær.
  6. Selskabet repræsenteres udadtil af generalsekretæren. Selskabets generalsekretær vælges på et møde, og valget er gældende, indtil generalsekretæren afgår eller et flertal af udvalget kræver nyvalg til posten.
  7. Forretningsudvalget virker som redaktionsudvalg for selskabets periodica og andre publikationer, drøfter tiltag til styrkelse af dansk fremtidsforskning, arrangerer efter behov aktiviteter med sigte på at fremme selskabets formål og kan tage initiativ til større projekter, herunder projekter i samarbejde med andre organisationer.
  8. Beslutning om selskabets opløsning kan kun træffes med 2/3 flertal på to på hinanden følgende møder. Ved Selskabets opløsning påhviler det forretningsudvalget at opgøre Selskabets tilbageværende aktiver og midler. Overskydende midler uddeles til selskabets formål.
  9. Forslag til vedtægtsændringer kan vedtages af forretningsudvalget, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Tilsvarende gælder ved ændring af udvalgets forretningsorden.

Skriv et svar